Vztahy s investory

Základní informace o akciích

Celková výše základního kapitálu společnosti O2 Czech Republic a.s., zapsaná v obchodním rejstříku od 27. 11. 2020 činí 3 008 821 570 Kč. Základní kapitál je tvořen těmito akciemi:

1. Forma:
Podoba:
Počet kusů:
Jmenovitá hodnota:
Celkový objem emise:
ISIN:
na jméno
zaknihovaná
300 882 157 ks
10 Kč
3 008 821 570 Kč
CZ0009093209

Každých 10 Kč jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas; celkový počet hlasů spojených s akciemi společnosti tudíž činí 300 882 157.

V návaznosti na usnesení a výsledek rozhodnutí valné hromady společnosti O2 Czech Republic a.s. o žádosti hlavního akcionáře ve smyslu § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., byly akcie společnosti s účinností od 25. února 2022 vyřazeny z obchodování na trhu Prime Market organizovaném Burzou cenných papírů Praha, a.s., posledním obchodním dnem byl 24. únor 2022; na trhu RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s. byly akcie společnosti naposledy obchodovány dne 28. února 2022.

Snížení základního kapitálu společnosti

Snížení základního kapitálu v roce 2012

Valná hromada společnosti, která se konala 19. dubna 2012, přijala usnesení, kterým rozhodla o snížení základního kapitálu.

 1. Způsob a rozsah snížení základního kapitálu:
  1. Základní kapitál společnosti bude snížen poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti.
  2. Základní kapitál společnosti bude snížen o celkovou částku 4 187 168 700 Kč (slovy: čtyři miliardy jedno sto osmdesát sedm milionů jedno sto šedesát osm tisíc sedm set korun českých), tj. z 32 208 990 000 Kč (slovy: třicet dvě miliardy dvě stě osm milionů devět set devadesát tisíc korun českých) na 28 021 821 300 Kč (slovy: dvacet osm miliard dvacet jeden milion osm set dvacet jeden tisíc tři sta korun českých).
  3. Při snížení základního kapitálu společnosti bude jmenovitá hodnota každé z 322 089 890 (slovy: tři sta dvacet dva miliony osmdesát devět tisíc osm set devadesát) akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 100 Kč (slovy: jedno sto korun českých) snížena o 13 Kč (slovy: třináct korun českých), tj. na 87 Kč (slovy: osmdesát sedm korun českých), a jmenovitá hodnota akcie o dosavadní jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) bude snížena o 130 Kč (slovy: jedno sto třicet korun českých), tj. na 870 Kč (slovy: osm set sedmdesát korun českých).
 2. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu:
  1. Příslušná částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj. 4 187 168 700 Kč (slovy: čtyři miliardy jedno sto osmdesát sedm milionů jedno sto šedesát osm tisíc sedm set korun českých), bude vyplacena akcionářům společnosti.
  2. Na každou akcii bude vyplacena částka odpovídající snížení její jmenovité hodnoty, tj. na každou z 322 089 890 (slovy: tři sta dvacet dva miliony osmdesát devět tisíc osm set devadesát) akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 100 Kč (slovy: jedno sto korun českých) bude vyplacena částka 13 Kč (slovy: třináct korun českých) a na akcii o dosavadní jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) bude vyplacena částka 130 Kč (slovy: jedno sto třicet korun českých). Základní pravidla postupu při výplatě jsou popsána v následujících ustanoveních.

Úplné znění usnesení valné hromady týkající se snížení základního kapitálu je ke stažení zde.

Oznámení o zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a o výplatě pro akcionáře

Představenstvo společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. (dále jen „Společnost“) v souladu s postupem schváleným v rozhodnutí valné hromady ze dne 19. 4. 2012 o snížení základního kapitálu Společnosti (dále jen „Rozhodnutí valné hromady“) oznamuje, že dne 17. 10. 2012 nabylo právní moci rozhodnutí Městského soudu v Praze o tom, na základě kterého bude k datu 14. 11. 2012 v obchodním rejstříku proveden zápis snížení základního kapitálu Společnosti podle Rozhodnutí valné hromady.

Pro určení osob oprávněných k výplatě částky odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií Společnosti je tudíž v souladu s Rozhodnutím valné hromady rozhodný den 14. 11. 2012 (viz též níže).

Pro účely výplaty uvedené částky zároveň představenstvo Společnosti v souladu s Rozhodnutím valné hromady oznamuje následující podrobnosti:

 1. Výše vyplácené částky: 13,- Kč (před zdaněním) na jednu akcii o jmenovité hodnotě 100,- Kč a 130,- Kč (před zdaněním) na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.
 2. Příslušná částka bude vyplacena osobám, které budou identifikovány jako akcionáři Společnosti podle stavu uvedeného ke dni zápisu snížení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku (tj. ke dni 14. 11. 2012) ve výpisu ze zákonem stanovené evidence, který zajistí Společnost (ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti).
 3. Vyplácená částka bude splatná počínaje dnem 14. 12. 2012.
 4. Výplatu (včetně výpočtu případného zajištění u některých zahraničních akcionářů) provede Česká spořitelna, a.s., IČ 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 (dále jen „Česká spořitelna“).

Úplné znění oznámení o zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a o výplatě pro akcionáře ze dne 19. 10. 2012 je ke stažení zde.

V návaznosti na oznámení ze dne 19. 10. 2012 Telefónica Czech Republic, a.s. sděluje, že k datu 14. 11. 2012 byl v obchodním rejstříku proveden zápis snížení základního kapitálu společnosti.

Informace o změně přístupu k vrácení zajištění sraženého při výplatě z titulu snížení základního kapitálu společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. naleznete zde:

 

Výplata částky odpovídající snížení základního kapitálu byla rozhodnutím představenstva ukončena dne 13. 12. 2017 a od tohoto data bude společnost vůči žadatelům o výplatu částky odpovídající snížení základního kapitálu uplatňovat námitku promlčení.

Snížení základního kapitálu v roce 2013

Valná hromada společnosti, která se konala 22. dubna 2013, přijala usnesení, kterým rozhodla o snížení základního kapitálu.

 1. Důvod snížení základního kapitálu:
  1. V usnesení představenstva ze dne 9. května 2012 představenstvo zveřejnilo záměr předložit valné hromadě společnosti po ukončení programu zpětného odkupu akcií návrh na zrušení vlastních akcií, a to společně s návrhem na snížení základního kapitálu společnosti o jmenovitou hodnotu nabytých akcií.
  2. Vlastní akcie se ruší za účelem optimalizace kapitálové struktury.
 2. Způsob a rozsah snížení základního kapitálu:
  1. Základní kapitál společnosti bude snížen zrušením vlastních akcií společnosti.
  2. Základní kapitál společnosti bude snížen o celkovou částku 560 436 426,- Kč (slovy: pět set šedesát milionů čtyři sta třicet šest tisíc čtyři sta dvacet šest korun českých), tj. z 28 021 821 300,- Kč (slovy: dvacet osm miliard dvacet jeden milion osm set dvacet jeden tisíc tři sta korun českých) na 27 461 384 874,- Kč (slovy: dvacet sedm miliard čtyři sta šedesát jedna milionů tři sta osmdesát čtyři tisíc osm set sedmdesát čtyři korun českých).
  3. Při snížení základního kapitálu společnosti bude zrušeno 6 441 798 ks (slovy: šest milionů čtyři sta čtyřicet jedna tisíc sedm set devadesát osm kusů) vlastních akcií o jmenovité hodnotě 87 Kč (slovy: osmdesát sedm korun českých) (takové vlastní akcie společnosti souhrnně dále jen „Zrušované akcie“) jejich výmazem z evidence zaknihovaných cenných papírů. Souhrnná jmenovitá hodnota Zrušovaných akcií odpovídá částce snížení základního kapitálu, tj. částce 560 436 426,- Kč (slovy: pět set šedesát milionů čtyři sta třicet šest tisíc čtyři sta dvacet šest korun českých).
 3. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu:
  1. Vzhledem k tomu, že Zrušované akcie jsou vlastními akciemi společnosti, příslušná částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj. 560 436 426,- Kč (slovy: pět set šedesát milionů čtyři sta třicet šest tisíc čtyři sta dvacet šest korun českých), nemůže být vyplacena akcionářům společnosti ani převedena na jiný účet vlastního kapitálu, ale bude o ni snížen stav účtu základního kapitálu. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude tudíž naloženo pouze v účetním smyslu.

Úplné znění usnesení valné hromady týkající se snížení základního kapitálu je ke stažení zde.

Oznámení o zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku

Představenstvo společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. (dále jen „Společnost“) v souladu s postupem schváleným v rozhodnutí valné hromady ze dne 22. 4. 2013 o snížení základního kapitálu Společnosti (dále jen „Rozhodnutí valné hromady“) oznamuje, že dne 22. 10. 2013 nabylo právní moci rozhodnutí Městského soudu v Praze, na základě kterého bude k datu 15. 11. 2013 v obchodním rejstříku proveden zápis snížení základního kapitálu Společnosti podle Rozhodnutí valné hromady.

Oznámení o zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku ze dne 1. 11. 2013 je ke stažení zde.

V návaznosti na oznámení ze dne 1. 11. 2013 Telefónica Czech Republic, a.s. sděluje, že k datu 15. 11. 2013 byl v obchodním rejstříku proveden zápis snížení základního kapitálu společnosti.

Snížení základního kapitálu v roce 2020

Valná hromada společnosti, která se uskutečnila formou písemného rozhodování mimo zasedání s hlasováním od 11. května 2020 do 2. července 2020, přijala usnesení, kterým rozhodla o snížení základního kapitálu.

 1. Důvod a účel snížení základního kapitálu:
  1. Svým usnesením ze dne 8. 12. 2015 (dále jen „Usnesení 2015“) vyslovila valná hromada společnosti souhlas s tím, aby společnost nabývala za stanovených podmínek své vlastní akcie, a to v souvislosti se záměrem představenstva flexibilně řídit kapitálovou strukturu společnosti. Toto řízení zároveň mělo umožnit rozšíření prostoru pro peněžní výplatu ve prospěch těch akcionářů, kteří se rozhodnou této možnosti využít, resp. zvýšení hodnoty pro ty akcionáře, kteří si akcie ponechají.
  2. Na základě Usnesení 2015 nabyla dosud společnost své vlastní akcie v počtu odpovídajícím 9 337 910 ks (slovy: devět milionů tři sta třicet sedm tisíc devět set deset kusů) o jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy: deset korun českých; dále jen „Rušené akcie“).
  3. Odkupem vlastních akcií společnost snižovala vlastní kapitál, čímž docházelo k žádoucímu navyšování poměru cizího kapitálu vůči vlastnímu. S ohledem na to, že společnost již drží akcie přesahující 3 % akcií a doba programu dle Usnesení 2015 se již blíží hranici 5 let, považuje představenstvo společnosti za optimální řešení zrušení akcií s navazujícím snížením základního kapitálu, čímž dojde k dovršení účelu, který společnost odkupem vlastních akcií sledovala.
 2. Způsob snížení základního kapitálu:
  1. Základní kapitál společnosti bude snížen zrušením Rušených akcií.
  2. Zrušení Rušených akcií bude provedeno jejich výmazem ze zákonem stanovené evidence zaknihovaných cenných papírů. Souhrnná jmenovitá hodnota Rušených akcií odpovídá částce snížení základního kapitálu, tj. částce 93 379 100,- Kč (slovy: devadesát tři milionů tři sta sedmdesát devět tisíc sto korun českých).
 3. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu:
  1. Vzhledem k tomu, že Rušené akcie jsou vlastními akciemi společnosti, příslušná částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj. 93 379 100,- Kč (slovy: devadesát tři milionů tři sta sedmdesát devět tisíc sto korun českých), nemůže být vyplacena akcionářům společnosti ani převedena na jiný účet vlastního kapitálu společnosti, ale bude o ni snížen stav účtu základního kapitálu. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude tudíž naloženo pouze v účetním smyslu.
  2. Celková pořizovací cena, za kterou společnost nabyla Rušené akcie, činí 2 347 554 154,72 Kč (slovy: dvě miliardy tři sta čtyřicet sedm milionů pět set padesát čtyři tisíc sto padesát čtyři korun českých sedmdesát dva haléřů). O rozdíl mezi pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou Rušených akcií, tj. o částku 2 254 175 054,72 Kč (slovy: dvě miliardy dvě stě padesát čtyř milionů sto sedmdesát pět tisíc padesát čtyři korun českých sedmdesát dva haléřů), bude sníženo emisní ážio. Pro vyloučení pochybnosti se uvádí, že tato částka nemůže být vyplacena akcionářům společnosti.

Úplné znění usnesení valné hromady týkající se snížení základního kapitálu je ke stažení zde.

V návaznosti na oznámení ze dne 13. 11. 2020 O2 Czech Republic a.s. sděluje, že k datu 27. 11. 2020 byl v obchodním rejstříku proveden zápis snížení základního kapitálu společnosti.

Snížení emisního ážia společnosti

Snížení emisního ážia společnosti v roce 2021

Kromě výplaty dividendy za rok 2020 ve výši 17 Kč na akcii před zdaněním na každou akcii v nominální hodnotě 10 Kč (více informací zde) přijala valná hromada společnosti, která rozhodovala písemnou formou mimo zasedání s hlasováním od 28. května do 14. června 2021, usnesení, kterým schválila rozdělení části emisního ážia společnosti mezi akcionáře následujícím způsobem:

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje rozdělení části emisního ážia společnosti mezi akcionáře ve stávající výši 4 806 069 651,19 Kč takto:

 • emisní ážio společnosti bude rozděleno (sníženo) v rozsahu 1 203 528 628,00 Kč,
 • na každou akcii v nominální hodnotě 10 Kč bude připadat částka ve výši 4 Kč před zdaněním,
 • na akcii v nominální hodnotě 100 Kč bude připadat částka ve výši 40 Kč před zdaněním,
 • za podmínek vyplývajících z českých právních předpisů bude příslušná daň sražena (odečtena) společností před uskutečněním výplaty,
 • výplata bude provedena na základě výpisu ze zákonem stanovené evidence, který zajistí společnost k datu 21. června 2021 (ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti k uvedenému datu),
 • částka určená k výplatě bude splatná dne 21. července 2021. Za výplatu podílu na emisním ážiu odpovídá představenstvo společnosti a výplata bude provedena na náklady společnosti prostřednictvím České spořitelny, a.s. a v ohledech neupravených tímto usnesením bude provedena zejména v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti.

Snížení emisního ážia společnosti v roce 2020

Kromě schválení výplaty dividendy za rok 2019 ve výši 17 Kč na akcii před zdaněním na každou akcii v nominální hodnotě 10 Kč (více informací zde ) představenstvem společnosti přijala valná hromada společnosti, která rozhodovala mimo zasedání s hlasováním od 11. května do 17. června 2020, usnesení, kterým schválila rozdělení části emisního ážia společnosti mezi akcionáře následujícím způsobem:

Valná hromada schvaluje rozdělení části emisního ážia společnosti mezi akcionáře ve Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje rozdělení části emisního ážia společnosti mezi akcionáře ve stávající výši 8 263 773 333,91 Kč takto:

 1. emisní ážio společnosti bude rozděleno (sníženo) v rozsahu až 1 240 880 268,00 Kč,
 2. součástí obchodního majetku společnosti jsou rovněž vlastní akcie společnosti. Společnosti nevznikne právo na výplatu částky související s výplatou emisního ážia; příslušná částka (tj. příslušná část výše uvedené maximální částky) zůstane na účtu emisního ážia,
 3. na každou akcii v nominální hodnotě 10 Kč bude připadat částka ve výši 4 Kč před zdaněním,
 4. na akcii v nominální hodnotě 100 Kč bude připadat částka ve výši 40 Kč před zdaněním,
 5. s ohledem na výše uvedená ustanovení tohoto usnesení bude konečná celková částka vyplacená akcionářům, stejně jako zbývající výše emisního ážia, záviset na skutečném počtu vlastních akcií v majetku společnosti,
 6. za podmínek vyplývajících z českých právních předpisů bude příslušná daň sražena (odečtena) společností před uskutečněním výplaty,
 7. výplata bude provedena na základě výpisu ze zákonem stanovené evidence, který zajistí společnost k datu 23. 5. 2020 (ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti k uvedenému datu),
 8. částka určená k výplatě bude splatná dne 22. 6. 2020. Za výplatu podílu na emisním ážiu odpovídá představenstvo společnosti a výplata bude provedena na náklady společnosti prostřednictvím České spořitelny, a.s. a v ohledech neupravených tímto usnesením bude provedena zejména v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti.

Snížení emisního ážia společnosti v roce 2019

Kromě schválení výplaty dividendy za rok 2018 ve výši 17 Kč na akcii před zdaněním na každou akcii v nominální hodnotě 10 Kč (více informací zde) přijala valná hromada společnosti, která se konala 4. června 2019, usnesení, kterým schválila rozdělení části emisního ážia společnosti mezi akcionáře následujícím způsobem:

Valná hromada schvaluje rozdělení části emisního ážia společnosti mezi akcionáře ve stávající výši 9 469 872 293,91 Kč takto:

 1. emisní ážio společnosti bude rozděleno (sníženo) v rozsahu až 1 240 880 268,00 Kč,
 2. součástí obchodního majetku společnosti jsou rovněž vlastní akcie společnosti. Společnosti nevznikne právo na výplatu částky související s výplatou emisního ážia; příslušná částka (tj. příslušná část výše uvedené maximální částky) zůstane na účtu emisního ážia,
 3. na každou akcii v nominální hodnotě 10 Kč bude připadat částka ve výši 4 Kč před zdaněním,
 4. na akcii v nominální hodnotě 100 Kč bude připadat částka ve výši 40 Kč před zdaněním,
 5. s ohledem na výše uvedená ustanovení tohoto usnesení bude konečná celková částka vyplacená akcionářům, stejně jako zbývající výše emisního ážia, záviset na skutečném počtu vlastních akcií v majetku společnosti,
 6. za podmínek vyplývajících z českých právních předpisů bude příslušná daň sražena (odečtena) společností před uskutečněním výplaty,
 7. výplata bude provedena na základě výpisu ze zákonem stanovené evidence, který zajistí společnost k datu 4. června 2019 (ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti k uvedenému datu),
 8. částka určená k výplatě bude splatná dne 4. července 2019. Za výplatu podílu na emisním ážiu odpovídá představenstvo společnosti a výplata bude provedena na náklady společnosti prostřednictvím České spořitelny, a.s. a v ohledech neupravených tímto usnesením bude provedena zejména v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti.

Další podrobnosti o způsobu výplaty naleznete zde.
Informace o zdanění částky odpovídající rozdělení části emisního ážia naleznete zde.

Snížení emisního ážia společnosti v roce 2018

Kromě schválení výplaty dividendy za rok 2017 ve výši 17 Kč na akcii před zdaněním na každou akcii v nominální hodnotě 10 Kč (více informací zde) přijala valná hromada společnosti, která se konala 4. června 2018, usnesení, kterým schválila rozdělení části emisního ážia společnosti mezi akcionáře následujícím způsobem:

Valná hromada schvaluje rozdělení části emisního ážia společnosti mezi akcionáře ve stávající výši 10 675 971 253,91 Kč takto:

 1. emisní ážio společnosti bude rozděleno (sníženo) v rozsahu až 1 240 880 268,00 Kč,
 2. součástí obchodního majetku společnosti jsou rovněž vlastní akcie společnosti. Společnosti nevznikne právo na výplatu částky související s výplatou emisního ážia; příslušná částka (tj. příslušná část výše uvedené maximální částky) zůstane na účtu emisního ážia,
 3. na každou akcii v nominální hodnotě 10 Kč bude připadat částka ve výši 4 Kč před zdaněním,
 4. na akcii v nominální hodnotě 100 Kč bude připadat částka ve výši 40 Kč před zdaněním,
 5. s ohledem na výše uvedená ustanovení tohoto usnesení bude konečná celková částka vyplacená akcionářům, stejně jako zbývající výše emisního ážia, záviset na skutečném počtu vlastních akcií v majetku společnosti,
 6. za podmínek vyplývajících z českých právních předpisů bude příslušná daň sražena (odečtena) společností před uskutečněním výplaty,
 7. výplata bude provedena na základě výpisu ze zákonem stanovené evidence, který zajistí společnost k datu 4. června 2018 (ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti k uvedenému datu),
 8. částka určená k výplatě bude splatná dne 4. července 2018. Za výplatu podílu na emisním ážiu odpovídá představenstvo společnosti a výplata bude provedena na náklady společnosti prostřednictvím České spořitelny, a.s. a v ohledech neupravených tímto usnesením bude provedena zejména v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti.

Další podrobnosti o způsobu výplaty naleznete zde
Informace o zdanění částky odpovídající rozdělení části emisního ážia naleznete zde

Snížení emisního ážia společnosti v roce 2017

Kromě schválení výplaty dividendy za rok 2016 ve výši 17 Kč na akcii před zdaněním na každou akcii v nominální hodnotě 10 Kč (více informací zde) přijala valná hromada společnosti, která se konala 10. května 2017, usnesení, kterým schválila rozdělení části emisního ážia společnosti mezi akcionáře následujícím způsobem:

Valná hromada schvaluje rozdělení části emisního ážia společnosti mezi akcionáře ve stávající výši 11 893 802 821,91 Kč takto:

 1. emisní ážio společnosti bude rozděleno (sníženo) v rozsahu až 1 240 880 268,00 Kč,
 2. součástí obchodního majetku společnosti jsou rovněž vlastní akcie společnosti. Společnosti nevznikne právo na výplatu částky související s výplatou emisního ážia; příslušná částka (tj. příslušná část výše uvedené maximální částky) zůstane na účtu emisního ážia,
 3. na každou akcii v nominální hodnotě 10 Kč bude připadat částka ve výši 4 Kč před zdaněním,
 4. na akcii v nominální hodnotě 100 Kč bude připadat částka ve výši 40 Kč před zdaněním,
 5. s ohledem na výše uvedená ustanovení tohoto usnesení bude konečná celková částka vyplacená akcionářům, stejně jako zbývající výše emisního ážia, záviset na skutečném počtu vlastních akcií v majetku společnosti,
 6. za podmínek vyplývajících z českých právních předpisů bude příslušná daň sražena (odečtena) společností před uskutečněním výplaty,
 7. výplata bude provedena na základě výpisu ze zákonem stanovené evidence, který zajistí společnost k datu 10. května 2017 (ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti k uvedenému datu),
 8. částka určená k výplatě bude splatná dne 9. června 2017. Za výplatu podílu na emisním ážiu odpovídá představenstvo společnosti a výplata bude provedena na náklady společnosti prostřednictvím České spořitelny, a.s. a v ohledech neupravených tímto usnesením bude provedena zejména v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti.

Další podrobnosti o způsobu výplaty naleznete zde
Informace o zdanění částky odpovídající rozdělení části emisního ážia naleznete zde

Snížení emisního ážia společnosti v roce 2013

Valná hromada společnosti, která se konala 22. dubna 2013, přijala usnesení, kterým schválila rozdělení části emisního ážia společnosti mezi akcionáře následujícím způsobem:

 1. Emisní ážio společnosti bude rozděleno (sníženo) v rozsahu až 3 220 899 000,00 Kč. Na každou akcii v nominální hodnotě 87 Kč bude vyplacena částka ve výši 10 Kč před zdaněním. Na akcii v nominální hodnotě 870 Kč bude vyplacena částka ve výši 100 Kč před zdaněním.
 2. Součástí obchodního majetku společnosti jsou rovněž vlastní akcie společnosti. Společnosti nevznikne právo na výplatu částky související s výplatou emisního ážia; příslušná částka (tj. příslušná část výše uvedené maximální částky) zůstane na příslušném účtu vlastního kapitálu.
 3. S ohledem na výše uvedená ustanovení tohoto usnesení bude konečná celková částka vyplacená akcionářům stejně jako zbývající výše emisního ážia záviset na skutečném počtu vlastních akcií v majetku společnosti.
 4. Za podmínek vyplývajících z českých právních předpisů bude příslušná daň sražena (odečtena) společností před uskutečněním výplaty. Akcionáři budou přiměřeně informováni o podrobnostech.
 5. Výplata bude provedena na základě výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů, vedené podle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, k datu 14. října 2013.
 6. Částka určená k výplatě bude splatná dne 11. listopadu 2013. Za výplatu odpovídá představenstvo společnosti a bude provedena na náklady společnosti a v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti prostřednictvím České spořitelny, a.s.

Další podrobnosti o způsobu výplaty naleznete zde
Informace o zdanění částky odpovídající rozdělení části emisního ážia naleznete zde

Výplata částky odpovídající snížení emisního ážia v roce 2013 byla rozhodnutím představenstva ukončena dne 10. 11. 2018 a od tohoto data bude společnost vůči žadatelům o výplatu částky odpovídající snížení základního kapitálu uplatňovat námitku promlčení.

Vlastnická struktura
Podíl na zákl. kapitálu Podíl na hlas. právech Vlastník počet kusů akcií jmenovitá hodnota akcie ISIN celkový objem emise
300 882 157 10 CZ0009093209 3 008 821 570
100 % 100 % PPF Comco N.V. Celková hodnota podílu 3 008 821 570
  Celkový základní kapitál 3 008 821 570


* Aktualizace k 1. 7. 2022

 

Nabytí vlastních akcií společnosti

Valná hromada společnosti, která se konala 19. dubna 2012, přijala usnesení, kterým schválila program nabývání vlastních kmenových akcií, a to s následujícími parametry:

 1. nejvyšší počet akcií, které může společnost nabýt: 10 % z celkového počtu 322.089.890 kmenových akcií se jmenovitou hodnotou 100 Kč (před snížením), tj. maximálně 32.208.989 kmenových akcií;
 2. doba, po kterou může společnost akcie nabývat: 5 let;
 3. nejnižší cena akcie: 150 Kč a nejvyšší cena akcie: 600 Kč;
 4. společnost nesmí akcie nabývat, pokud by tím porušila podmínky stanovené v § 161a odst. 1 písm b), c) a d) obchodního zákoníku.
Nabytí vlastních akcií v roce 2012
Nabytí vlastních akcií v roce 2013

Valná hromada společnosti, která se konala 8. prosince 2015, přijala usnesení, ve kterém vyslovila souhlas s tím, aby společnost nabývala vlastní akcie, a to za následujících podmínek:

 • nejvyšší počet akcií, které může Společnost nabýt: 31 022 005 zaknihovaných kmenových akcií Společnosti, přičemž jmenovitá hodnota každé akcie činí ke dni přijetí tohoto usnesení 10 Kč;
 • doba, po kterou může Společnost akcie nabývat: 5 let počínaje dnem přijetí tohoto usnesení;
 • nejnižší cena, za kterou může Společnost jednotlivé akcie nabýt: 10 Kč;
 • nejvyšší cena, za kterou může Společnost jednotlivé akcie nabýt: 297 Kč;
 • nejvyšší úhrnná cena všech akcií, které Společnost na základě tohoto usnesení může nabýt: 8 mld. Kč.

Tímto souhlasem se nahradil souhlas s nabýváním vlastních akcií Společnosti, který schválila valná hromada Společnosti dne 19. dubna 2012.

Nabytí vlastních akcií v roce 2016
Nabytí vlastních akcií v roce 2017
Nabytí vlastních akcií v roce 2018
Nabytí vlastních akcií v roce 2019
Nabytí vlastních akcií v roce 2020

Valná hromada společnosti, která se uskutečnila formou písemného rozhodování mimo zasedání s hlasováním od 11. května 2020 do 17. června 2020, přijala usnesení, ve kterém vyslovila souhlas s tím, aby společnost nabývala vlastní akcie, a to za následujících podmínek:

 • nejvyšší počet akcií, které může společnost nabýt: 30 088 214 ks zaknihovaných kmenových akcií společnosti, přičemž jmenovitá hodnota každé akcie činí ke dni přijetí tohoto usnesení 10 Kč,
 • doba, po kterou může společnost akcie nabývat: 5 let počínaje dnem 9. 12. 2020,
 • nejnižší cena, za kterou může společnost jednotlivé akcie nabýt: 10 Kč,
 • nejvyšší cena, za kterou může společnost jednotlivé akcie nabýt: 297 Kč,
 • nejvyšší úhrnná cena všech akcií, které společnost na základě tohoto usnesení může nabýt: 5,5 mld. Kč.
Nabytí vlastních akcií v roce 2021
Nabytí vlastních akcií v roce 2022
Ostatní informace

PPF oznámila výsledky dobrovolné nabídky na koupi akcií společnosti O2 Czech Republic

13. srpna 2015

Skupina PPF, která je většinovým akcionářem ve společnosti O2 Czech Republic, v souvislosti s vypořádáním svého dobrovolného veřejného návrhu na koupi akcií společnosti O2 Czech Republic zveřejnila toto oznámení:

Skupina PPF v souvislosti s vypořádáním svého dobrovolného veřejného návrhu na koupi akcií O2 oznamuje, že k dnešnímu dni vlastní 84,91 % společnosti O2 Czech Republic a.s. (O2). PPF potvrzuje své dříve oznámené záměry neusilovat o získání 90% většiny umožňující tzv. vytěsnění a nadále podporovat udržení akcií O2 na veřejných trzích.

 

PPF uveřejnila veřejný návrh na odkoupení akcií společnosti O2 Czech Republic

15. června 2015

Skupina PPF, která je většinovým akcionářem ve společnosti O2 Czech Republic, dnes prostřednictvím společnosti PPF A4 B.V. uveřejnila veřejný návrh na odkoupení akcií společnosti O2 Czech Republic

Text veřejného návrhu na odkoupení akcií společnosti O2 Czech Republic ze strany společnosti PPF A4 B.V. je k dispozici zde.

 

Skupina PPF ukončila výkup akcií O2 od drobných akcionářů

4. března 2015

Skupina PPF, která je většinovým akcionářem ve společnosti O2 Czech Republic, dnes zveřejnila následující oznámení:

Na základě vypořádání odkupu akcií O2 Czech Republic a.s., od drobných akcionářů, které se uskutečnilo 27. února 2015, skupina PPF nabyla 362 164 kusů akcií, tedy přibližně 0,12 % základního kapitálu společnosti.

 

PPF nabídne drobným akcionářům výkup jejich akcií O2 za cenu z letošního června

19. listopadu 2014

Skupina PPF, která je většinovým akcionářem ve společnosti O2 Czech Republic, dnes zveřejnila následující oznámení:

Společnost PPF Arena 2 B.V., která spolu se společností PPF A3 B.V., vlastní 83,15% podíl ve společnosti O2 Czech Republic a.s. (O2), nabídne fyzickým osobám, které byly akcionáři O2 k 15. srpnu 2014, možnost odprodeje maximálně až dvou set akcií na akcionáře za cenu 277,15 Kč za kus, což je cena (po odečtení vyplacené dividendy 18 Kč na jednu akcii), za kterou společnost v červnu realizovala tzv. povinnou nabídku převzetí. Tato nabídka není veřejným návrhem na koupi účastnických cenných papírů podle § 322 zákona o obchodních korporacích, a neřídí se tedy pravidly pro veřejný návrh na koupi účastnických cenných papírů. Z tohoto důvodu může PPF Arena 2 B.V. takto nakoupit maximálně 1 % všech akcií společnosti O2. Více zákon nedovoluje, nicméně PPF předpokládá, že nabídka se v praxi bude týkat přibližně 40 000 drobných akcionářů.

Majoritní vlastník skupiny PPF Petr Kellner k důvodům tohoto nestandardního kroku uvedl: "Nabídka je určena především drobným akcionářům, kteří své akcie získali v kupónové privatizaci. Chceme postupovat maximálně korektně, a proto těmto drobným akcionářům, kteří nejsou profesionálními investory, dáváme druhou šanci na prodej akcií za cenu, která odpovídá ceně při tzv. povinném odkupu."

Technicky bude výkup probíhat obdobně jako při povinné nabídce převzetí v červnu letošního roku, tedy prostřednictví PPF banky a bude třeba doložit stejné dokumenty jako v případě povinné nabídky. Lhůta pro akceptování nabídky je od 1. prosince 2014 do 16. ledna 2015. Podrobné informace budou příští týden zveřejněny na webové stránce www.ppfarena2.eu

Původní oznámení PPF naleznete zde:
http://www.ppf.cz/cz/spolecnosti-v-portfoliu-skupiny-ppf/telekomunikace/ppf-arena-2-bv.html